ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ODLINGSLOTTER

Ordningsregler för Charlottenborgs Koloniförening
Norrköpings kommun har upplåtit mark till koloniträdgårdsverksamhet för att bereda invånarna i
kommunen tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken skall
därför disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön och sköts på ett ur
miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. De som har arrenderätt till koloni- och odlingslotterna måste i
sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra.

1.Byggnader på koloni- och odlingslott skall vara uppförda enligt gällande bygglag, samt
bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl.
 
2.Spaljéer för växter och liknade skall smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för            
andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter, staket
och liknande ska hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg.

3.Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas
besvär genom skuggning mm.

4.Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck.
Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar och
allmänna ytor mellan olika lotter. Blast, ogräs och liknande skall samlas i kompost eller föras
till anvisad plats.Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.
 
5.Det är absolut förbjudet att elda på lotter och hela kolonilottsområdet.
Dock får kol
användas för grillning. Hela grisar och motsvarande större djur får
inte grillas.

6.Vid vattning skall de vattenposter, som finns inom området användas. Vattenhämtning och på-
respektive avkoppling av vattenslang skall göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt.
Vattning med vattenslang, ej kopplad till vattenspridare, får ske under maximalt 30 minuter per dag.
 
7.Sällskapsdjur får medföras på lotten.
Inom lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra
kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund skall vara kopplad utanför den egna lotten.

8.Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak
iordningställd och städad den 1 juni.
Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 november.

9.Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan
person, såvida inte styrelsen har gett skriftligt medgivande. Medlem har inte heller rätt att för
eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

10.Odling får inte ske för försäljning.

11.Medlemmars släkt får inte arrendera lotter. Detta för att undvika att en familj arrenderar hela
området.

12.Styrelsen förbehåller sig rätten att godkänna alla nya medlemmar.

13.Om den upplåtna lotten inte uppfyller kontraktets skrivelse får styrelsen utfärda
varningar i två omgångar, därefter träder hyresrättslagen i kraft och hyresgästen har 3
månaders uppsägningstid. Detta för att kunna sälja stugor eller dylikt som står på den
arrenderade lotten.
 
14.Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur
föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)